Postępowanie o udzielenie zamówienia
do 30 000 EURO

Znak sprawy: PSM-1/BSU/RB/2019

Dotyczy: " Wykonanie modernizacji -wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Karola Szymanowskiego w Płocku ul. Kolegialna 23"

Zaproszenie

Zapytanie oferenta

Załącznik nr 1 OPZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 2 Przedmiar

Załącznik nr 3 Druk oferty

Załącznik nr 4 Projekt umowy