Międzynarodowe Spotkanie Młodych Skrzypków

im. prof. Mirosława Ławrynowicza

Harmonogram Grupa I Etap II

Harmonogramy przesłuchań Etap I

Harmonogram Grupa I

Harmonogram Grupa II

Karta zgłoszeniowa

Klauzula RODO 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Regulamin VIII Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków

im. prof. Mirosława Ławrynowicza  Płock 2019r.

 1. Organizatorami Spotkań są:

  1. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

  2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku

  3. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Płocku

 2. Spotkania finansowane są ze środków:

  1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  2. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

  3. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku

 3.  Celem Spotkań jest uczczenie pamięci wybitnego skrzypka i pedagoga prof. Mirosława Ławrynowicza.

 4. VIII Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków odbędą się w dniach 11-15  marca 2019r.

 5. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych:

 6. Grupa I        skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 2005r.

 7. Grupa II       skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 2002r.

 8. Przesłuchania uczestników obu grup wiekowych odbędą się w dwóch etapach.

 9. Wymagania programowe:

  1. GRUPA I

   1. Etap I

    1. Dwie kontrastujące części sonaty barokowej z towarzyszeniem fortepianu do wyboru kandydata.

    2. Etiuda lub kaprys na skrzypce solo do wyboru kandydata.

    3. utwór dowolny – do wyboru kandydata.

     Czas trwania I etapu nie może przekroczyć 20 minut

   2. Etap II

    1. I lub II i III część koncertu skrzypcowego do wyboru kandydata.

  2. GRUPA II

   1. Etap I

    1. G.Ph. Telemann – fantazja na skrzypce solo

    2. Etiuda lub kaprys na skrzypce solo do wyboru kandydata.

    3. utwór dowolny – do wyboru kandydata.

     Czas trwania programu do 25 min.

   2. Etap II

    1. I lub II i III część koncertu skrzypcowy do wyboru kandydata

 10. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Program należy wykonać z pamięci z wyjątkiem sonaty na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu.

 11. Organizatorzy, w wyjątkowych wypadkach, zapewniają uczestnikom akompaniatorów.

 12. Przesłuchania obu grup wiekowych odbywają się publicznie. Kolejność występów zostanie ustalona drogą losowania, które przeprowadzone będzie po przyjęciu zgłoszeń.

 13. Występy uczestników oceniać będzie jury składające się z wybitnych muzyków i pedagogów polskich i zagranicznych, powołane przez organizatorów.

 14. Jury pracować będzie w oparciu o Regulamin, opracowany przez organizatorów Spotkań, który będzie podany do publicznej wiadomości

 15. Decyzje komisji są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 16. Jury ocenia uczestników w skali od 1 do 25 punktów.

 17. Zdobywcy pierwszych 4 miejsc w każdej grupie wiekowej otrzymują tytuł laureata  Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza. Przewiduje się również nagrody pozaregulaminowe i stypendia.

 18. Podziału nagród dokonuje jury

 19. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia Spotkań.

 20. Uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach i koncertach w czasie trwania Spotkań nie otrzymują honorariów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do telewizyjnych, radiowych i video-akustycznych nagrań w czasie trwania Spotkań bez oddzielnego wynagrodzenia.

 21. Koszty uczestnictwa i pobytu pokrywane są we własnym zakresie przez uczestników.

 22. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się w biurze VIII Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia przesłuchań

 23.  Zgłoszenia na VIII Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza należy nadsyłać do dnia 25 lutego 2019 roku. (decyduje data stempla pocztowego) na załączonym formularzu, wypełnione czytelnie (drukowanymi literami) na adres:
  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
  im. Karola Szymanowskiego 
  ul. Kolegialna 23,
   09-402 Płock

 24. Zgłoszenia można również wysłać na adres e-mail: sekretariat@psmplock.pl

 25. Wymagane załączniki do zgłoszenia:

  1. 1 podpisaną fotografie na błyszczącym papierze o wymiarach 4x6 cm

  2. Dokładny adres wraz z telefonem uczestnika

  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku. Załącznik ten należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście w dniu rozpoczęcia Spotkań.

 26. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości regulaminu ,,SPOTKAŃ.”

 27. Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną przyjęte, będą poinformowani o dokładnym terminie przesłuchań i prób wyłącznie drogą elektroniczną.

 28. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymogami powyższego programu i regulaminu, kandydat nie zostanie dopuszczony do udziału w Spotkaniach.

 29. W przypadku ilości kandydatów, przekraczającej możliwości organizacyjne spotkań, organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. Czynnikiem decydującym o kwalifikacji będzie kolejność zgłoszeń.

 30. Organizatorzy nie pośredniczą w sprawach zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz osób towarzyszących.

 31. Wszystkie aktualne informacje dotyczące Spotkań zamieszczane są na stronie internetowej szkoły www.psmplock.pl/miedzynarodowe-spotkania-skrzypcowe

 32. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski..