Formularz zgłoszeniowy na
XI Ogólnopolskie  Spotkania Skrzypcowe
Grupa

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
K
onkurs międzyszkolny
Stosownie do zgłoszenia udziału w Konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w zgłoszeniu do XI OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. PROF. MIROSŁAWA ŁAWRYNOWICZA 09 -13 marca 2020 r. przez Organizatorów ww. Konkursu w celu udostępniania jako informacji zamieszczanych: w informatorach imprezy, na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych Organizatorów, w informacjach prasowych dotyczących Konkursu, na nośnikach audio i video z udziałem uczestników Konkursu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1).

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu podany przez Organizatorów.
Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, oraz że mam prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celu publikacji wyników Konkursu w mediach.
Wiem ponadto, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, przy czym konsekwencją tego byłaby niemożliwość dalszego mojego uczestnictwa.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Organizatorom XI OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. PROF. MIROSŁAWA ŁAWRYNOWICZA 09 -13 marca 2020 r. nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań audio i video, dokonanych z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów (zarejestrowanych podczas konkursu) na stronie internetowej organizatorów i na portalu społecznościowym za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji XI OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. PROF. MIROSŁAWA ŁAWRYNOWICZA.

Klauzula informacyjna
Organizatorów Konkursu
1. Administratorem danych uczestnika konkursu (i ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych) jest
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego
w Płocku.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego:
inspektor.odo@psmplock.pl
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w XI OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ MŁODYCH SKRZYPKÓW
IM. PROF. MIROSŁAWA ŁAWRYNOWICZA.
4. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem.
W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna
prawnego, do celów promocyjnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać
w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w konkursie. Udzielenie zgody
na wykorzystanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował
niemożliwością wykorzystania wizerunku uczestnika do celu wskazanego w punkcie 3.
7. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka powierza dane
na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą
być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do
Administratora danych.
9. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych (i ewentualnie danych rodzica lub
opiekuna prawnego) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.


 

Regulamin

XI Ogólnopolskich Spotkań Skrzypcowych

im. prof. Mirosława Ławrynowicza

Płock 2020
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ogólnopolskie Spotkania Skrzypcowe im. Prof. Mirosława Ławrynowicza, zwane dalej „Spotkaniami”, są imprezą cykliczną, organizowaną co dwa lata.

 2. Organizatorami Spotkań są:

 • Centrum Edukacji Artystycznej

 • Państwowa Szkoła Muzyczna l i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Płocku.

 1. Ideą Spotkań jest połączenie przesłuchań konkursowych z szeroką wymianą doświadczeń pedagogicznych oraz otwartymi konsultacjami z wybitnymi pedagogami - skrzypkami.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. W roku 2020 odbędzie się XI edycja Spotkań.

 2. Impreza planowana jest w terminie 9 – 12 marca 2020r.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia czasu trwania imprezy.

 4. W ramach spotkań przeprowadza się konkurs oraz obligatoryjne konsultacje dla uczestników konkursu i ich pedagogów.

 5. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku www.psmplock.pl w zakładce „Konkursy – XI Międzynarodowe Spotkania Skrzypcowe im. Prof. Mirosława Ławrynowicza”

 6. Termin przyjęcia zgłoszeń mija 1 marca 2020 roku.

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia w przypadku przekroczenia limitu miejsc.

 8. Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną przyjęte, będą poinformowani o dokładnym terminie występu i próby.

 9. Przesłuchania odbywają się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej l i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku, przy ul. Kolegialnej 23.


KONKURS

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów oraz osoby spokrewnione bądź spowinowacone z jurorami.

 2. Konkurs jest jednoetapowy.

 3. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w trzech grupach:

 • Grupa l klasy I - III (szkoła muzyczna l st.)

 • Grupa II klasy lV - VI (szkoła muzyczna l st.)

 • Grupa III klasy I - III (szkoła muzyczna II st.)

 1. Wymagania programowe:

 • Grupa l

Koncert l cz. lub II i III cz.(do wyboru)

Utwór dowolny (do wyboru)

Czas trwania programu do 15 min.

 • Grupa II

Etiuda (do wyboru)

Koncert l cz. lub II i III cz. (do wyboru)

Utwór dowolny (do wyboru)

Czas trwania programu do 20 min.

 • Grupa III

Etiuda lub Kaprys (do wyboru)

G. Ph. Thelemann – Fantazja na skrzypce solo (do wyboru)

Koncert l cz. lub II i III cz.(do wyboru)

Czas trwania programu do 30 min

 1. Program należy wykonać z pamięci.

 2. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

 3. Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami.

 4. W konkursie przewidziane są nagrody finansowe we wszystkich grupach oraz  uczestnictwo w międzynarodowych kursach muzycznych.

 5. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.


JURY

 1. Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

 2. Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin pracy jury.

 3. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnych nagrań w czasie przesłuchań konkursowych oraz koncertu laureatów.

 2. Koszty pobytu i podróży pokrywane są przez uczestników we własnym zakresie.

 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień regulaminu. O ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco.

 5. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji Spotkań należy zgłaszać do Sekretariatu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku.