top of page

Deklaracja dostępności

ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły: https://www.psmplock.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona jest w fazie migracji na serwer Centrum Edukacji Artystycznej, który 


Informacje zamieszczone w formie załączników, redaktorzy umieszczają w formacie PDF.

Pliki PDF nie są jeszcze dostępne cyfrowo, ale trwają prace nad ich dostosowaniem. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez placówkę oświatową.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ewentualne dodatkowe skróty: brak

Skróty klawiaturowe

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Kontakt z koordynatorem dostępności strony internetowej: 

Barbara Serwatka
telefon:
 (24) 262 24 70
e-mail: bserwatka@psmplock.pl

Adres: ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock (sekretariat)

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Strona internetowa: https://www.psmplock.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub następujących wyłączeń:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych/słabosłyszących,

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

 • dokumenty w plikach PDF nie są dokumentami dostępnymi cyfrowo, a niektóre załączniki są w postaci skanów, z uwagi na charakter informacji, jaki przekazują.

  Trwają prace nad migracją strony internetowej na serwer Centrum Edukacji Artystycznej (gov.pl), zgodnej w pełni z wymogami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Podmiot zapewnia: komunikację telefoniczną, za pomocą wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych oraz komunikację audiowizualną np. za pomocą platformy MSTeams, kontakt poprzez korespondencję tradycyjną.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II  stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock

Do budynku prowadzą:

 • dwa wejścia od ulicy Kolegialnej (jedno, tzw. główne jest "z poziomu chodnika"; drugie, starsze, posiada ograniczenie w postaci niskiego schodka);

 • jedno wejście od ul. Misjonarskiej, które prowadzi na klatkę schodową - nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych i pełni funkcję wejścia technicznego;

 • dwa dodatkowe wejścia od strony wewnętrznego dziedzińca (wcześniej należy pokonać bramę otwieraną automatycznie przez pracowników recepcji, wchodzący musi wcześniej nacisnąć przycisk dzwonka);

  Wszystkie drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. 

Opis dostępności wejścia do budynku

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalety

 • Szkoła stanowi kompleks budynków A, B i C, przy czym budynek A jest pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Budynki posiadają trzy kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną.

 • W ciągach komunikacyjnych na parterze i piętrach budynków A i B brak progów umożliwia bezproblemowe przemieszczanie się osobom na wózkach.

 • W budynku A znajdują się dwie windy dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta przystosowana do ich potrzeb (naprzeciwko portierni - pierwsze drzwi po prawej, patrząc od strony portierni).

 • Szkoła nie posiada parkingu, a co za tym idzie także miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

 • Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (ani na miejscu, ani on-line).

 • brak pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących - informacje o ewakuacji przekazane są w tradycyjnej  formie wizualnej, drogi ewakuacyjne posiadają oświetlenie.

 • Szkoła jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących czy psów przewodników. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Opis dostosowań

bottom of page